Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług placówki głównej oraz filii stanowiących sieć Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie, w skład której wchodzą:
  • Biblioteka główna, ul. Widok 2
  • Filia biblioteczna Ługi, ul. Miziołka 52
  • Filia biblioteczna w Nadbrzeżu
  • Filia biblioteczna w Ostrówcu
 2. Regulamin udostępniania zbiorów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, zwanej dalej „Biblioteką” określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki.

Zbiory udostępniane są:

 • na zewnątrz – wypożyczenia poza Bibliotekę
 • na miejscu – w czytelni/kąciku czytelniczym.

II. Informacje o przetwarzaniu danych

§2

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie z siedzibą przy ul. Widok 2, e-mail: mgbp@bibliotekakarczew.pl, tel.: 22 780 62 15
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi został powołany Inspektor Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane do celu ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej.
 4. Dane będą przetwarzane w celu ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej na podstawie wyrażenia zgody.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Pracowników Biblioteki obowiązuje zakaz udzielania osobom trzecim informacji o stanie konta czytelniczego i o danych osobowych Użytkowników.

III. Prawo i warunki korzystania

§ 3

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają mieszkańcy miasta i gminy Karczew, zameldowani na pobyt stały. Inne osoby uzyskują prawo do wypożyczania po wpłaceniu kaucji, którą ustala kierownik wypożyczalni na podstawie aktualnej wartości rynkowej danego dzieła.
 2. W celu uzyskania możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki należy:
  • okazać dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić i podpisać kartę zapisu,
  • za niepełnoletniego użytkownika Biblioteki odpowiadają i podpisują kartę zapisu rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu niepełnoletniego czytelnika jest dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 3. Złożenie podpisu na karcie zapisu jest równoznaczne z:
  • zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu,
  • przyjęciem odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych,
  • wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę.
 4. Użytkownik Biblioteki zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zarejestrowania w Bibliotece i nie będą przekazywane żadnym, odbiorcom w rozumieniu Art. 7, pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie, jako Administrator danych, stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa wynikające z przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

IV. Karta Czytelnika

§ 4

1. Wypełnienie karty zapisu przez użytkownika jest podstawą do wydania elektronicznej karty czytelnika, która upoważnia do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.
2. Elektroniczne karty biblioteczne wydawane są wszystkim czytelnikom zarejestrowanym w placówkach Biblioteki, w których wprowadzono komputerowy system rejestracji czytelników i wypożyczeń – System Biblioteczny Mateusz.
3. Wydanie pierwszej karty czytelnika jest bezpłatnie, za wydanie kolejnej pobiera się opłatę w wysokości określonej w Załączniku Nr 3.
4. Osoby odbierające elektroniczną kartę biblioteczną kwitują jej odbiór na pokwitowaniu do niniejszego Regulaminu :
- osoby pełnoletnie po okazaniu dowodu osobistego,
- w imieniu osób chorych i niepełnosprawnych kartę mogą odbierać inne osoby, po przedstawieniu upoważnienia wzór upoważnienia w Załączniku Nr 4 i dowodu osobistego osoby, dla której karta jest wydawana,
- odbiór kart wydawanych dzieciom do 18-ego roku życia kwitują rodzice/opiekunowie na pokwitowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich, legitymacji szkolnej (gimnazjum, liceum) oraz upoważnienia podpisanego przez rodzica/opiekuna uprawniającego nieletniego do odbioru karty, wzór upoważnienia w Załączniku Nr 4.
5. Na elektronicznej karcie bibliotecznej znajduje się logo „MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KARCZEWIE”, dane teleadresowe biblioteki, numer karty oraz kod kreskowy.
6. Wydana elektroniczna karta biblioteczna obowiązuje we wszystkich placówkach Biblioteki, w których wprowadzono system biblioteczny Mateusz.
7. Czytelnik jest zobowiązany do okazania elektronicznej karty z chwilą dokonywania wypożyczenia lub w celu skorzystania z dostępu do Internetu. W placówkach, w których stosowany jest system biblioteczny Mateusz, nie jest możliwe wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie z dostępu do Internetu bez okazania karty.
8. Użytkownik Biblioteki jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu karty. Zgubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.
9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą czytelnika przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia jej utraty przez jej właściciela.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zarejestrowania w Bibliotece i Czytelni Internetowej i nie będą przekazywane żadnym, odbiorcom w rozumieniu Art. 7, pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie, jako Administrator danych, stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa wynikające z przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

V. Zasady wypożyczania zbiorów bibliotecznych

§ 5

1. Wypożyczanie zbiorów możliwe jest tylko po każdorazowym okazaniu karty czytelnika.
2. Kaucje są pobierane od czytelnika w następujących przypadkach : - jeżeli czytelnik nie posiada stałego meldunku na terenie miasta i gminy w Karczewie, - przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek.
3. Wysokość kaucji ustala kierownik wypożyczalni w zależności od wartości książki jednak nie mniej niż 20 zł.
4. Zwrot kaucji następuje po rezygnacji z wypożyczania, oddaniu książki i okazaniu dowodu wpłaty.
5. Jeżeli czytelnik nie zwróci wypożyczonych zbiorów w ciągu 12 miesięcy nieodebrana kaucja przekazana zostaje na poczet budżetu Biblioteki.
6. Jednorazowo można wypożyczyć w jednej placówce Biblioteki 1-5 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, maksymalnie czytelnik może jednocześnie wypożyczyć 20 książek we wszystkich placówkach.
7. Termin zwrotu może być przedłużony na prośbę czytelnika, o ile nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników na daną pozycję.
8. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
9. Czytelnik odpowiada materialnie za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne.
10. Czytelnik nie otrzyma kolejnych materiałów bibliotecznych jeśli posiada na karcie materiały, których termin zwrotu minął.
11. Czytelnicy będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą obsługiwani.
12. Szczególne cenne pozycje z księgozbioru podręcznego udostępniane są tylko na miejscu, pozostałe mogą być wypożyczone za kaucją na czas określony w katalogu lub przez pracownika Biblioteki.
13. Wypożyczone zbiory można zwracać tylko w tej placówce, a w której zostały wypożyczone.

§ 6

Ustala się następujące okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów zbiorów bibliotecznych:
· dla książek – według zapisu w katalogu
· dla filmów i programów komputerowych – 7 dni
· dla książek mówionych – 14 dni

§ 7

1. Przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych pozycji można dokonać tylko jeden raz o czas, na który zostały one wypożyczone.
2. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów może być przedłużony osobiście, telefonicznie lub przez Internet, jeśli dana pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika.
3. Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia zbiorów, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.

§ 8

1. Użytkownik może rezerwować tylko egzemplarze niedostępne (wypożyczone) na okres:
- książka – 5 dni
- multimedia – 5 dni

2. Rezerwacja zostaje automatycznie anulowana po upływie w/w terminu.

§ 9

1. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

- wydawnictw z księgozbioru podręcznego,
- książek zniszczonych, wymagających konserwacji,
- bieżących czasopism,
- kopii prac dyplomowych
- roczników prasy regionalnej

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika wypożyczalni lub biblioteki, można wypożyczyć za kaucją, na ustalony czas, wymienione wyżej materiały biblioteczne.

§ 10

1. Bibliotekarz, na życzenie czytelnika, udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, w korzystaniu z katalogu komputerowego oraz wydawnictw informacyjnych.

VI. Odpowiedzialność Użytkownika za wypożyczone zbiory

§ 11

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek. Przed wypożyczeniem materiałów z Biblioteki, powinien zgłosić zauważone usterki.
2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest:
- odkupić ten sam tytuł,
- odkupić inną wyznaczoną przez Bibliotekarza książkę,
- zapłacić równowartość książki tzw. aktualną cenę rynkową, którą ustala Bibliotekarz.
3. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną, za osoby nieletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
4. Biblioteka nie ma obowiązku informowania o mijającym terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów.
5. Za przetrzymanie zbiorów ponad ustalony w Regulaminie termin pobierana jest opłata za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu według obowiązującego cennika (Załącznik nr 3). Opłata naliczana jest od każdej wypożyczonej pozycji (woluminu / tytułu książki mówionej / tytułu ze zbiorów multimedialnych).
6. Przekroczenie terminu zwrotu zbiorów bibliotecznych skutkuje zablokowaniem konta użytkownika we wszystkich placówkach. Odblokowanie konta następuje po dokonaniu zwrotu zbiorów oraz uregulowaniu wszystkich należności wobec Biblioteki.
7. Jeżeli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książki Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

VII. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu

§ 12

1. Prawo do korzystania na miejscu z księgozbioru podręcznego mają wszyscy obywatele.
2. Dostęp do księgozbioru podręcznego i wyłożonych czasopism bieżących jest wolny. Książki wybrane z półek należy przedstawić bibliotekarzowi w celu ich zarejestrowania.
3. Wynoszenie z czytelni zbiorów bibliotecznych stanowiących własność Biblioteki jest zabronione.
4. Z udostępnionych zbiorów bibliotecznych, w granicach określonych przez prawo autorskie, można zamówić kserokopie. Wykonanie kserokopii jest odpłatne. Wysokość opłaty określa Załącznik nr 3.
5. Użytkownik może korzystać z własnego sprzętu za wiedzą i zgodą dyżurującego bibliotekarza.

VIII. Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu

§ 13

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z komputerów zainstalowanych w Bibliotece mają czytelnicy posiadający aktualną kartę czytelnika.
2. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych poszukiwań bibliograficznych.
3. Jedna osoba może korzystać z dostępu do Internetu przez 30 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie czasu.
4. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.
5. Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie systemu zabezpieczeń.
6. Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na własnych nośnikach za zgodą dyżurującego bibliotekarza.
7. Użytkownik może wykonywać wydruki wyszukanych w Internecie informacji. O zamiarze wykonania wydruku należy poinformować bibliotekarza. Za wydruk pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku Nr 3.
8. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika na stanowisku komputerowym.
9. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.
10. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców lub opiekunów.
12. Zasady korzystania z komputerów i programów dostępnych w czytelni Internetowej określa Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

§ 14

1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania do zawartych w min postanowień, niezależnie od tego czy jest stałym, czy doraźnym użytkownikiem Biblioteki.
2. Wobec użytkowników naruszających postanowienia Regulaminu można zastosować następujące sankcje:
a) czasowe lub całkowite pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki,
b) skierowanie egzekucji nie zwróconych zbiorów bibliotecznych i opłat należnych z tytułu przetrzymania wypożyczonych mediów do firmy windykacyjnej,
c) skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
3. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania regulaminu do wglądu na życzenie czytelnika, a w szczególności przy zapisie do Biblioteki.
4. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

Załączniki:

1. Oświadczenie – odbiór karty bibliotecznej.
2. Oświadczenie – odbiór karty bibliotecznej – osoby niepełnoletnie.
3. Wykaz opłat.
4. Upoważnienie odbioru karty bibliotecznej.
5. Zasady korzystania z komputerów i programów dostępnych w Czytelni Internetowej..