Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie.

Data publikacji strony internetowej : listopad 2009 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji :  styczeń 2020 r.

Oświadczenie sporządzono dnia  : 25 marca 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r.  O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezdolności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami :

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • posiada tzw. czytnik tekstu (screen reader)

Informacje dla użytkowników niepełnosprawnych :

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.
 • Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – część linków także tych prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwiera się w tym samym oknie.
 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie: większość z nich posiada alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które niedowidzą. Trwają prace nad uzupełnieniem pozostałych.

          Może się zdarzyć, że jakiś link nie będzie aktywny, czy jakiś skrót klawiaturowy nie zadziała.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Pani Małgorzata Samsel, adres poczty elektronicznej mgbp@bibliotekakarczew.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  
22 /780 – 62 – 15   w godzinach pracy Biblioteki  tj. :

: poniedziałki, czwartki, piątki  11.oo – 18.oo

: wtorki 13.oo – 20.oo

: środy 9.oo – 15.oo

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba placówki głównej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się w Karczewie   (05-480)  przy ul. Widok 2.

W skład sieci MGBP wchodzą ponadto 3 filie :

1. Filia biblioteczna mieszcząca się w piwnicach Przedszkola Nr 3 na osiedlu Ługi – Karczew (05-480) przy ul. ks. B-pa Miziołka 52,

2. Filia biblioteczna mieszcząca się w dawnym budynku Ośrodka Zdrowia w Ostrówcu (05-480),

3. Filia biblioteczna mieszcząca się w świetlicy wiejskiej
w Nadbrzeżu (05-480),

Placówka główna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Karczew ul. Widok 2

Placówka usytuowana jest w centrum miasta w Karczewie przy ul. Widok 2,  na parterze  budynku CKiS .

Dojścia piesze do siedziby głównej przy ul. Widok są od ulic : Rynek Zygmunta Starego,  ul. Bielińskiego oraz  ul. Widok  /przedłużenie/. Przejście dla pieszych nie ma sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku znajdują się schody a także podjazd dla wózków inwalidzkich i osób niepełnosprawnych.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się :

 –  w odległości 300 m   –   /przy Rondzie Bitwy Warszawskiej 1920 r. ul. Żaboklickiego /            

  :   Karczew    (kierunek : Otwock, Warszawa)

 –  w odległości 320 m    –   /przy ul. Stare Miasto/ 

:   Karczew   (kierunek wszystkie miejscowości gminy Karczew

oraz gm. Sobienie Jeziory, Osieck, Góra Kalwaria, Garwolin)

 –  w odległości 500 m    –   /przy ul. Warszawskiej/

 :  Karczew  (kierunek – gm. Maciejowice, Piaseczno)

 • Wejście główne do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Lokal biblioteczny niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.
 • Wejście do pomieszczeń Biblioteki znajduje się po prawej stronie po wejściu do budynku. Przejście zabezpieczone jest otwieranymi drzwiami oszklonymi przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz.
 • Przy wejściu do budynku na parterze, po lewej stronie na końcu korytarza znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Do lokalu bibliotecznego /wypożyczalni oraz czytelni/ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby na wózkach mogą poruszać się między regałami.
 • W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych

lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Przed budynkiem jest miejsce parkingowe.

Filia biblioteczna na osiedlu Ługi – Karczew, ul. B-pa Miziołka 52

Placówka usytuowana jest w centrum osiedla Ługi przy
ul. B-pa Miziołka 52.

Dojścia piesze do placówki są od ulic :  Gen. Maczka,
ul. Gen. Andersa, ul. Lecha.

Przejście dla pieszych nie ma sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Lokal biblioteczny usytuowany jest w piwnicach Przedszkola Nr 3. Wejście do lokalu jest z poziomu chodnika osiedlowego /parter/  30 metrowym chodnikiem spadającym pod kątem ok. 30 stopni w kierunku pomieszczeń piwnicznych, w których znajduje się biblioteka.

Po obydwu stronach pochyłego chodnika znajdują się metalowe poręcze. Osoby na wózkach inwalidzkich nie mają jednak możliwości skorzystania z usług tej placówki ponieważ nie ma odpowiednich instalacji umożliwiających wyjazd  z placówki chodnikiem wznoszącym się pod kątem ok. 30 stopni wzwyż.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 900 m

 /przy ul. Bema/  :  kierunki  (Karczew, Otwock, Warszawa)

 • Wejście główne do budynku  bez możliwości bezpiecznego wjazdu i wyjazdu  osób poruszających się na wózkach  /brak instalacji odpowiednich wciągników/
 • Lokal biblioteczny niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.
 • Wejście do pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę odpowiednio szerokie, dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • Do lokalu bibliotecznego /czytelni/ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby z psami przewodnikami oraz osoby na wózkach nie mogą skorzystać z wypożyczalni  – zbyt wąskie przejścia między regałami.
 • W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych

lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Przed budynkiem jest miejsce parkingowe.

Filia biblioteczna – Ostrówiec 41

Filia zajmuje część pomieszczeń budynku dawnego Ośrodka Zdrowia, w samym centrum Ostrówca tuż obok głównej ulicy.

Przed budynkiem jest chodnik, nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich, ale też nie ma takiej potrzeby ponieważ wejście do budynku jest na poziomie ulicy.  Przed  placówką można swobodnie zaparkować samochód pomimo braku odpowiedniego oznakowania. Trudność korzystania przez potencjalne osoby na wózkach powoduje brak możliwości wjazdu do pomieszczeń bibliotecznych z powodu wąskich drzwi i braku możliwości swobodnego poruszania się w samej placówce /brak dostatecznie wolnej powierzchni spowodowanej dużą ilością regałów z książkami oraz stanowiskami komputerowymi/.

Najbliższy przystanek autobusowy mieści się tuż po przeciwnej stronie ulicy, na wysokości wejścia na werandę w odległości  11 m  :  kierunki  (Karczew, Otwock, Osieck)

 • Wejście główne do budynku  bez podjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich, ale też nie ma takiej potrzeby – poziom wjazdu  z ulicy i chodnika = poziomowi werandy przed budynkiem, w którym jest biblioteka.
 • Lokal biblioteczny niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.
 • Wejście do pomieszczenia zajmowanego przez Bibliotekę  zbyt wąskie i nie dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • Do lokalu bibliotecznego nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby na wózkach nie mogą  wejść do tej placówki.

Istnieje możliwość skorzystania z wypożyczalni  –  jedynie przez obsługę zatrudnionego w placówce bibliotekarza, który może osobie na wózku czekającej na werandzie, podać książkę /opcja jedynie możliwa w miesiącach letnich/

 • W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych

lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Przed budynkiem jest możliwość parkowania samochodu   /droga asfaltowa + chodnik/

Filia biblioteczna w Nadbrzeżu

Filia mieści się w budynku świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu.

Lokal tej filii to jedno pomieszczenie o pow. 31 m usytuowane po prawej stronie tuż po wejściu do budynku. Przed budynkiem znajduje się podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych, niestety drzwi wejściowe do pomieszczenia bibliotecznego są zbyt wąskie aby osoba na wózku mogła korzystać z usług tej biblioteki. Ponadto. pomieszczenie przeznaczone na kulturalną działalność biblioteczną jest bardzo ciasne – zastawione regałami z książkami i stolikami z komputerami – osoba na wózku nie ma możliwości wjazdu do tej placówki  /osoby na wózkach mogą korzystać jedynie ze świetlicy wiejskiej bo tylko drzwi do świetlicy mają odpowiednią szerokość/

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się  w odległości ok. 850 m. przy ul. Wiślanej :  kierunki  (Karczew, Otwock, Kosumce)

 • Wejście główne do budynku z podjazdem dla osób na wózkach inwalidzkich
 • Lokal biblioteczny niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.
 • Wejście do pomieszczenia zajmowanego przez Bibliotekę  zbyt wąskie i nie dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • Do lokalu bibliotecznego nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby na wózkach nie mogą  wejść do tej placówki.

Istnieje możliwość skorzystania z wypożyczalni – jedynie przez obsługę zatrudnionego w placówce bibliotekarza, który może osobie na wózku lub z psem asystującym podać książkę w świetlicy lub korytarzu.

 • W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych

lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Przed budynkiem jest możliwość parkowania samochodu, /droga nieutwardzona/.